Tedarikçi Davranış Kuralları

YÜKLENİCİLER, TEDARİKÇİLER ve PAYDAŞLAR İÇİN DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK)

“Tedarikçi Davranış Kuralları”

 

METYX Group (Telateks Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş, METYX Hungary Kft., METYX USA Inc.) nihai ana şirket olarak, topluca ” METYX Grubu” olarak anılır ve uyumluluk, dürüstlük ve etik davranış ilkelerini korumayı taahhüt eder. Bu şirketler, çalışanlarıyla birlikte METYX Grubu Davranış Kurallarına ve ilgili METYX Kılavuz İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla yükümlüdür. METYX Group, rüşvet, kolaylaştırıcı ödemeler (kamu görevlilerine vize prosedürleri, gümrük işlemleri ve güvenlik gibi rutin izin ve hizmetleri hızlandırmak için yapılan ödemeler), yolsuzluk ve suistimal gibi etik olmayan davranışlardan kaçınmaya büyük önem verir. Ayrıca bu tür suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası çabaları da aktif olarak desteklemektedir.

Ayrıca METYX Group, Yüklenicilerinin, Tedarikçilerinin ve Paydaşlarının (bundan böyle “Tedarikçiler” olarak anılacaktır) tüm iş ilişkileri boyunca dürüstlük, etik davranış ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Girişimi’nde belirtilen ilkelere ve aşağıdaki standartlara uymalarını bekler:

  1. İş Dürüstlüğü: Tedarikçilerden adil rekabeti desteklemeleri, çıkar çatışmalarından kaçınmaları, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymaları ve rüşvet, yolsuzluk veya etik olmayan uygulamalarda bulunmaktan veya bunlara tolerans göstermekten kaçınmaları beklenir.
  2. Sağlık ve Güvenlik, Emniyet, Kalite, Çevre: Tedarikçiler Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre yönetimine yönelik sistematik bir yaklaşım sürdürmelidir (örneğin ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 veya eşdeğer ulusal standartları takip ederek). Bu, sürekli iyileştirme için çabalarken ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak üzere tasarlanmıştır.
  • İşgücü ve İnsan Hakları: Tedarikçiler ayrımcılığa, tacize veya misillemeye tolerans göstermemelidir. Çalışma süresine ilişkin yürürlükteki ulusal kanunlara tam olarak uymaları, çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaları ve bundan kaçınmaları, örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğüne ilişkin tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere uymaları, eşit fırsatları ve eşit muameleyi teşvik etmeleri ve yürürlükteki ulusal standartlara uygun olarak adil ücretlendirme sağlamaları gerekmektedir.
  1. Çatışma Mineralleri: Tedarikçilerden, insan hakları ihlallerine karışan veya bu ihlalleri destekleyenler tarafından satın alınan mineraller olan çatışma minerallerinin kullanımını önlemek için gerekli önlemleri almaları beklenir.
  2. Sosyal Performans: Tedarikçiler, komşularına saygı göstermeye ve faaliyet gösterdikleri toplumlara olumlu katkılarda bulunmaya teşvik edilir.
  3. Ambargo ve Ticaret Kontrol Düzenlemeleri: Tedarikçiler, malların, teknolojik süreçlerin, hizmetlerin veya belirli ürünlerin işlenmesinin yanı sıra sermaye hareketleri ve ödemelerin ithalatını, ihracatını veya iç ticaretini kısıtlayan veya yasaklayan ulusal ve uluslararası yasalara ve ambargolara uymalıdır. Tüm METYX Tedarikçileri ilgili kontrol yönetmeliklerine uymalı ve gerekirse yetkililerden zamanında onay almalıdır.
  • Tedarik Zinciri: METYX Group, Tedarikçilerinden kendi alt yüklenicilerinin ve tedarikçilerinin de yukarıda özetlenen ilkelere uymasını sağlamalarını bekler. METYX Group; ürünler, hizmetler, pazarlar, bölgeler veya süreçler ne olursa olsun Tedarikçileri maliyet, kalite, güvenilirlik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde değerlendirir. Bu, CO2 emisyonlarını azaltmak ve tehlikeli atıkları önlemek için tehlikeli maddelerin kullanımını en aza indirmek için eylem planları hazırlamayı ve izlemeyi içerir.

 

METYX, METYX Uyum Programındaki değişiklikler nedeniyle bu Davranış Kurallarının gerekliliklerini değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar. (2023 vs 1)

 

Kabul Beyanı

Tedarikçi işbu belge ile aşağıdaki hususları kabul eder:

Bu “Yükleniciler ve Tedarikçiler için Davranış Kuralları”nı (08/2023 tarihinden itibaren geçerlidir) aldığını, okuduğunu ve anladığını ve METYX Group’a karşı diğer sözleşme yükümlülüklerine ek olarak, işbu belge ile bu kurallara sıkı sıkıya bağlı kalacağını kabul eder.

 

 

Share